Algemene voorwaarden

Deze abonnementsvoorwaarden zijn ook terug te vinden op de website van Uitgeverij Scala.

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw abonnement op een merk, waaronder een uitgave en/of een online product, van Scala Publishing B.V. gevestigd te Amersfoort, KvK Eemland 32151469.
 2. Bij het afsluiten van een abonnement verklaart u deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud te accepteren. Een abonnement komt tot stand door onze acceptatie daarvan. Het staat ons vrij een abonnement zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Wij kunnen deze voorwaarden elk moment wijzigen en vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op onze website zijn gepubliceerd, zijn deze van kracht. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient u dat binnen twee weken aan ons te melden, bij gebreke waarvan u geacht wordt deze te hebben geaccepteerd. Als u tijdig bezwaar heeft gemaakt, blijven de oude voorwaarden voor u gelden, tenzij wij daarvan afzien.
 4. Het Privacy- en cookiebeleid maakt deel uit van deze voorwaarden. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met dit Privacy- en cookiebeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Bij het afsluiten van een abonnement is de inschrijving voor de digitale nieuwsbrief inbegrepen. U kunt zich via de website weer afmelden voor de nieuwsbrief.
 5. De actuele tarieven van onze abonnementen staan op de servicepagina van de betreffende website vermeld. De prijzen kunnen aan het begin van een nieuwe abonnementsperiode worden aangepast. In de prijs is bezorging binnen Nederland inbegrepen.
 6. Een nieuw abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. Een abonnement wordt na afloop van de overeengekomen duur automatisch voor eenzelfde periode verlengd, tenzij u het abonnement uiterlijk twee maanden voor de einddatum heeft opgezegd. Een opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 7. Een proefabonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en eindigt na afloop daarvan van rechtswege.
 8. Bij de aanvraag van uw abonnement dient u alle vereiste incassogegevens juist en volledig op te geven. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door middel van automatische incasso of na ontvangst van de betreffende factuur. Wanneer wij u een factuur sturen worden er tevens administratiekosten in rekening gebracht. Indien de automatische incasso om welke redenen dan ook niet mogelijk blijkt, kunnen wij uw abonnement opschorten totdat volledige betaling is ontvangen.
 9. Bij een abonnement op een van onze merken betaalt u voor de betreffende abonnementsperiode. Uitsluitend bij een abonnement op Haakflix kunt u kiezen voor een betaalperiode per jaar, kwartaal of maand.
 10. Als de betaling meer dan 14 dagen te laat is, zal een rentevergoeding van 1,5% per (gedeelte van een) maand in rekening worden gebracht en na een eerste aanmaning zullen incassokosten in rekening worden gebracht van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,-.
 11. Uw abonnement kan door ons te allen tijde met onmiddellijke ingang worden beëindigd, in welk geval u uitsluitend recht heeft op terugbetaling van een evenredig deel van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. Eventuele achterstallige abonnementsgelden kunnen door ons worden verrekend. In geval van een wijziging van de uitgave of van de beschikbare abonnementsvormen staat het ons vrij uw abonnement te wijzigen zonder dat u recht heeft op restitutie van uw abonnementsgeld.
 12. Als wij wegens overmacht verhinderd zijn de abonnementsovereenkomst na te komen, wordt het abonnement tijdelijk opgeschort en heeft u niet het recht het abonnement tussentijds te ontbinden, tenzij die overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd. Onder overmacht wordt tevens verstaan stakingen bij ons of bij derden, personeelstekorten bij ons of bij derden, overheidsmaatregelen wegens een pandemie, storingen in energievoorzieningen of in het internet en andere infrastructuren en grondstoftekorten.
 13. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt door het gebruik van uw abonnement of door de (tijdelijke of blijvende) onmogelijkheid om uw abonnement te gebruiken. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade of gederfde winst of gemiste besparingen, is uitgesloten. In geval van een kennelijke fout of verschrijving in de voorwaarden of tarieven van een abonnement kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.
 14. Het is niet toegestaan uw inloggegevens voor online toegang met derden te delen. Het staat ons vrij u online toegang tijdelijk of blijvend te ontzeggen. In geval van misbruik of frauduleuze handelingen zullen wij aangifte doen en behouden wij ons het recht voor passende juridische maatregelen te treffen.
 15. Op het abonnement en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 16. Indien u een vraag of klacht over uw abonnement heeft, kunt u die stellen via het contactformulier op de website. Een klacht dient binnen vier weken te worden ingediend na de gebeurtenis waar de klacht over gaat, bij gebreke waarvan wij uw klacht niet in behandeling hoeven te nemen.

 

Versie: 1 juni 2022

 

0 items | € 0

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en schrijf je in!

Nieuwsbrief